Obchodní podmínky www.moringamix.cz

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.moringamix.cz. Obchodní podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje: J&J Trading s.r.o.

Sídlo firmy: Rybná 24/716, Praha 1, 110 00 IČO: 3789519, vedená u Městského soudu v Praze spis. značka C 237941

Telefon:

Email: jan.kraus@moringamix.cz

Provozovna: se nyní stěhuje, Provozní doba: 8:00-15:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné e-shopem moringamix.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, vyjma nákladů na doručení zboží. Informace o přijímaných způsobech platby jsou:

  • Dobírkou: 30Kč
  • Převodem na účet: zdarma
  • Platba kartou on-line: zdarma

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (email, telefon) při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby poskytovatelů daných služeb. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

 

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající dodá kupujícímu zboží kompletní, nejpozději do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, bude kupujícímu dodán společně se zbožím. Certifikáty o zdravotní nezávadnosti je možné zaslat na vyžádání, případně jsou v elektronické podobě možné k nahlédnutí na www.moringamix.cz.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

Cena a způsob doručení:

Způsob dopravy  do 1500 Kč  nad 1500 Kč  Platby
Česká pošta balík do ruky 100 Kč Zdarma Dobírka (jen hotově) - 30 Kč
    Platba předem (kartou online, převodem na účet) - 0 Kč
Česká pošta - malá zásilka do 150g 80 Kč Zdarma Dobírka (jen hotově) - 30 Kč
    Platba předem (kartou online, převodem na účet) - 0 Kč

Uloženka.cz
49 Kč Zdarma Dobírka (jen hotově) - 30 Kč
    Platba předem (kartou online, převodem na účet) - 0 Kč

 

           

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží bez předchozího upozornění a podání vysvětlení, doručí kupujícímu zboží zdarma a poskytne mu slevu z kupní ceny ve výši 3 %. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.

 

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zboží dle občanského zákoníku v platném znění (zákon č. 89/2012 Sb.) odstoupit od smlouvy. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Délka záruční lhůty včetně způsobu uplatnění záruky se rovněž řídí Občanským zákoníkem č. 98/2012 Sb., v platném znění.

Záruky se nevztahují na vady, které byly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k použití, mechanickým poškozením nebo opotřebením a živelnými pohromami. Potraviny lze převzít pouze v originálním neporušeném obalu.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle poštou na adresu provozovny, emailem na info@moringamix.cz nebo předá osobně na adrese provozovny ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy při dodržení následujících podmínek.

  1. Zboží nesmí být použito ani poškozeno.
  2. Zboží musí být v původním, nepoškozeném či jinak nezměněném obalu.
  3. Zboží musí být kompletní.
  4. Zboží musí být vráceno společně s originálním dokladem o koupi
  5. Vrácení zboží, musí být realizováno spolu s písemnou žádostí, která musí obsahovat kontaktní údaje.

V případě dodržení výše uvedených podmínek se prodávající zavazuje vrátit kupujícímu kupní cenu zboží poníženou o náklady prodávajícího, spojené s objednáním, přepravou a distribucí zboží. Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí i v případě oprávněné reklamace kupující. Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou, či vrácením peněz.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu GDPR danou směrnicí EU 95/46/ES.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající je zde registrován pod číslem 00066898.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

 

REGISTRACE DO KLUBU MORINGAMIX.CZ

Zákanzík se může registrovat do Moringamix.cz klubu. Tato registrace je dobrovolným rozhodnutím zákazníka, který při registraci vyplní údaje formuláři umístěném na www.moringamix.cz. Současně s poskytnutými údaji dává souhlas s jejich zpracováním a zasíláním propagačních a informačních newsletterů. Stává se tak členem klubu, kterému je přiděleno jeho registrační číslo. 

Člen klubu má možnost využít slevu na nákup v e-shopu na www.morignamix.cz. Tato selva se vztahuje na veškerý sortiment značky Moringamix.cz. Výše slevy je 5% s ceny s DPH. 

Člen klubu může kdykoliv zrušit svou registraci a to písemně na jan.kraus@moringamix.cz 

 

 

JINÉ

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 25. května 2018.